Loading

เชียงรายถกเขตศก.พิเศษ เชียงของหวั่นป่าชุมชนสูญ

วันที่ : 14 กันยายน 2558
เชียงรายถกเขตศก.พิเศษ เชียงของหวั่นป่าชุมชนสูญ

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้สัญญาจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เข้าศึกษาพื้นที่อำเภอชายแดน จ.เชียงราย เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทและแผนงานโครงการ รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย ระยะที่ 2 จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบล ที่สำนักงานเทศบาล ต.บุญเรือง อ.เชียงของ เพื่อให้ข้อมูลและหารือกับภาคประชาชนกรณีจะมีการพัฒนาพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 400 คน ส่วนหนึ่งมีการสวมเสื้อเขียวพร้อมระบุข้อความไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

นายจักรกริช ธรรมศิริ ที่ปรึกษาด้านการวางแผน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย และกรรมการบริหารของบริษัทฯ กล่าวยืนยันว่า การพัฒนาพื้นที่ ครั้งนี้ทาง จ.เชียงราย จะมีการจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอื่นๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยังมีสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ เช่น การจ้างงานในกรณีที่จะมีการตั้งโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและอื่นๆ จึงอยากให้คนในพื้นที่ได้นำไปพิจารณาและเสนอว่าต้องการให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นรูปแบบใด

ด้านนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่า อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม่มีอยู่จริง และเกรงว่าป่าชุมชนของพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อาจจะได้รับการคัดเลือกดำเนินการจะสูญเสียไป โดยเฉพาะป่าชุมชนบุญเรืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในลุ่มแม่น้ำอิง เป็นทั้งแก้มลิงดูดซับน้ำหลากและคงความชุ่มชื่นในฤดูแล้ง รวมทั้งมีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยาอย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องดำเนินการคือ ต้องมีกระบวนการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และกรณีของเวทีประชุมในครั้งนี้ก็เห็นได้ชัดว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการนิคมอุตสาหกรรม ส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีการนำเสนอให้ได้รับทราบนั้น เป็นเพียงการกำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อผู้จะเข้าไปลงทุนเท่านั้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน