Loading

ดึงชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น ลงทุนในเขตศก.พิเศษไทย

วันที่ : 1 สิงหาคม 2558
ดึงชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น ลงทุนในเขตศก.พิเศษไทย

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้นำกลุ่มผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทย เดินทางไปชักชวนการลงทุน (โรดโชว์) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงศักยภาพพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดในไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนที่รัฐบาลเน้นการพัฒนารองรับการลงทุนในอนาคตเพื่อเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจสอบถามเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นแรงงานในการรองรับการลงทุน

"นักลงทุนญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเอกชนที่เข้าพบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอสเอ็มอีที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เอสเอ็มอี ระดับ 3 (เทียร์ 3) หรือเป็นการผลิตป้อนในการรวบรวมชิ้นส่วนทุกระดับส่งป้อนไปยังโรงงานในการผลิตรถยนต์โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของค่ายรถยนต์ที่ต้องการให้บริษัทชิ้นส่วนฯเข้ามาลงทุนโดยตรง เพื่อสนับสนุนฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งในไทย ซึ่งการลงทุนของกลุ่มนี้มีทิศทางที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น"

ทั้งนี้นักลงทุนญี่ปุ่นยังได้สอบถามนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงบริษัทด้านการทำวิจัยและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพราะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจ รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการที่ไทยมีเป้าหมายที่จะผลักดันการลงทุนให้มากขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่

นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาห กรรม ประเทศญี่ปุ่น (เมติ) จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านนโยบายพลังงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานในทุกด้าน

ทั้งด้านนโยบายพลังงาน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ไฟฟ้า ถ่านหินและเทคโนโลยีสะอาด เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศต่อไป ได้หารือความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเขตเศรษฐกิจทวาย

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์