Loading

ปรับผังเมืองรวมชุมชนแม่สาย รับเขตพัฒนาศก.พิเศษ

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2558
ปรับผังเมืองรวมชุมชนแม่สาย รับเขตพัฒนาศก.พิเศษ

ณัฐวัตร ลาพิงค์

กรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินหน้าวางผังเมืองรวมชุมชนแม่สายให้เกิดเป็นรูปธรรม  ภายในเดือนต.ค.นี้ รองรับ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย พร้อมรับฟัง ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนนำไปบูรณาการเป็นแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับเมือง ในปัจจุบัน-อนาคต

ทางภาคเอกชนเชียงราย วอนกำหนดเขตโซนนิ่งให้ชัดเจน ตามศักยภาพเป็นเมืองหน้าด่านการค้าชายแดนไทย-พม่าที่มีมูลค่าการค้ามากกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็น 1 ใน 3 อำเภอชายแดน ที่ทางคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำโครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สาย เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และ ระบบสาธารณูปโภค ให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับศักยภาพของการเป็นเมืองการค้า และท่องเที่ยว และยังเป็นประตูหน้าด่าน เชื่อมโยงไปเขตรัฐฉาน ของประเทศพม่า

จัดภูมิทัศน์วางผังใหม่

สำหรับจ.เชียงราย มี 3 อำเภอที่ต้องพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ โดยจะวางผังแม่บทในการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง การพัฒนาวางผังเฉพาะพื้นที่ต่างๆ เช่น ย่านชุมชน ย่านอุตสาหกรรมหรือย่านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามในพื้นที่ และจะต้องมีการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 3 อำเภอ เพื่อให้การทำกิจกรรมต่างเกิดความสะดวกสบาย โดยจะมีระยะเวลาในการวางผังเมืองรวมชุมชนจะมีการวางผังพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ สำหรับในส่วนอื่นที่จะต้องพัฒนาตามมาจะต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณ ที่จะตามมา

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของอำเภอแม่สายเอง ที่เป็นเมืองชายแดนที่มีพรมแดนติดกับประเทศพม่า ทำให้แต่ละปีมีมูลค่าการค้า ชายแดนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งหากจะมีการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นก่อนจะนำไปบูรณาการ เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวม ในระดับจังหวัด เมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

วางผังดูโลจิสติกส์-ท่องเที่ยว

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธาน คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยม เศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า การปรับผังเมืองในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สายซึ่งเป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งการวางผังเมืองนั้นจะต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่อง โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว

โดยอันดับแรกที่ต้องพัฒนาก็คือด่านพรมแดน ที่จะต้องพัฒนาให้พร้อมสำหรับการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ ซึ่งบริเวณด่านพรมแดนในปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึงเกือบ 200 ไร่ ซึ่งเพียงพอที่จะพัฒนาทั้งด้าน การนำเข้า- ส่งออก และการค้าชายแดน ซึ่งจะต้องพัฒนาอาคารที่ใกล้กับบริเวณการค้า ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นฟรีโซน และจะต้องมี พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

สำหรับหน้าตาของผังเมือง จะต้องมีการจัดการพื้นที่ของผังเมือง ซึ่งในพื้นที่ อ.แม่สาย มีความหลากหลายทางพื้นที่ ซึ่งมีทั้ง การเกษตร การค้าขาย และการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจน และจะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัว ในอนาคตได้ สำหรับโซนเมืองอาจจะมีการอนุญาตให้มีการเพิ่มขนาดและความสูงของอาคารขึ้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ หากมีการขยายชุมชนแล้ว การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจะจัดการอย่างไร เขตพื้นที่พักอาศัย และบ้านจัดสรร ควรจะอยู่พื้นที่ใด นอกจากนี้ การจัดการอุตสาหกรรม จะจัดพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ควรจะอยู่จุดใด ซึ่งจะต้องวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ผลกระทบกับแหล่งชุมชน

แนะขยายเขตเมืองลดแออัด

นอกจากนั้น อ.แม่สายกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงขยายตัวเขตชุมชนกว้างมากขึ้น ซึ่งความแออัดในปัจจุบันก็เริ่มเห็นได้ชัดแล้ว การวางผังเมืองเพื่อขยายเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ชายแดนนั้นจะต้องมีการปรับผังเมือง ให้มีอาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดความแออัด แต่ก็ต้องเกิดจากประชาคม และปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาจราจรที่แออัด มากขึ้น เพราะกระจุกอยู่ในที่เดียว ซึ่ง ความเห็นของผมอยากจะให้ทางภาครัฐ เอกชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง หารือให้มี การผลักดันในการขยายเขตเมืองไปยัง ตำบลใกล้เคียง เพื่อเป็นการลดความแออัดของพื้นที่

"ทางคสศ. มองว่าการวางผังเมือง ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบนั้นจะช่วย ให้ลดปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้ และ ช่วยกำหนดทิศทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่าเมื่อมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สายแล้ว ในระดับของเศรษฐกิจคงไม่ใช่แค่การค้าชายแดน แต่จะเป็นการค้าในระดับประเทศ ที่จำเป็นต้องมีการวางขอบเขตของพื้นที่การค้า การลงทุน และยู่อาศัย รวมถึงพื้นที่สีเขียวแยกออกจากกันอย่างชัดเจน" ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 จังหวัด ภาคเหนือ กล่าว

จัดระบบโซนนิ่งชัดเจน

นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดวางผังเมืองเพื่อรองรับเขตพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอ.แม่สาย จะต้องมีการจัดโซนนิ่งที่ชัดเจน ซึ่งในขณะนี้เห็นว่า ในพื้นที่ของดอยสะโง้ ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่ง เชื่อมต่อระหว่าง อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน นั้นจะเป็นจุดที่มีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถเชื่อมต่อไปยัง อ.เชียงแสน และยังเชื่อมต่อเส้นทางเข้าสู่ประเทศพม่าได้  นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังมีถนนสายหลักตัดผ่าน และยังห่างไกลจากชุมชน ซึ่งหากมีการจัดโซนนิ่งในพื้นที่นี้จะทำให้สามารถรองรับได้หลายด้าน ทั้งโลจิสติกส์ การคมนาคม และการท่องเที่ยว สำหรับการปรับผังเมืองอ.แม่สาย มีการนำเสนอโครงการพื้นที่เสนอแนะจำนวน 13 โครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สายแล้ว ยังมีเป้าหมายของการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สาย ที่กำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 เขตเทศบาล ขนาดพื้นที่ประมาณ 26.78 ตารางกิโลเมตรเพื่อรองรับจำนวนประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้า และตอบสนองการเป็นเมืองการค้า และ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ