Loading

ประเมิน2ปีผังเมืองรวมกทม.ฟังปัญหารอบด้าน/นัดกลุ่มอสังหาฯถกซ้ำ

วันที่ : 9 มิถุนายน 2558
ประเมิน2ปีผังเมืองรวมกทม.ฟังปัญหารอบด้าน/นัดกลุ่มอสังหาฯถกซ้ำ

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สำนักผังเมืองกล่าวว่า สำนักฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผล กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกทม. พ.ศ.2556 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการประเมินการใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว โดยกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 11 มิ.ย.58 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์และผลกระทบจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ และแนวทางกำหนดนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนา กทม. รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในการวางและจัดทำผังเมืองจากกลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

น.ส.ปัญญภัสสร์ นพพันธ์ รอง ผอ.สำนักผังเมือง กล่าวว่า สำนักฯ ดำเนินโครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม. ซึ่งประกาศใช้มา 2 ปีแล้ว โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มต่างๆ 11 ครั้ง จัดไปแล้ว 5 กลุ่มรวม 7 ครั้ง เริ่ม เม.ย.ที่ผ่านมา ครั้งที่ 1-2 กลุ่มข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมืองมีสำนักการโยธาและฝ่ายโยธาเขต50 เขต ครั้งที่ 3-4 กลุ่มจังหวัดปริมณฑลที่เชื่อมโยงกับกทม.ร่วมกับเขตติดกับจังหวัดรอยต่อ ครั้งที่ 5 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต้องนัดหารืออีกครั้ง ครั้งที่ 6 หน่วยงานราชการและวิสาหกิจที่กำหนดนโยบายพัฒนาเมือง ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 กลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว วันที่ 11 มิ.ย.นี้ส่วนอีก 3 ครั้ง คือ กลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชยกรรมค้าปลีกและค้าส่งจะเสร็จสิ้นทั้งหมดใน ก.ค.58 จากนั้นจะเสนอแนะแนวทางกลุ่มต่างๆรวบรวมกับข้อมูลด้านผังเมืองสรุป และปี 59 จะนำเข้าคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมือง กทม. เพื่อพิจารณาก่อนรายงานกรมโยธาฯ ต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ