Loading

ผู้ประกอบการเมินเกณฑ์ผังเมืองเพิ่มที่สีเขียวชี้แม้ให้พื้นที่ก่อสร้างมากขึ้นก็ไม่คุ้ม

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ประกอบการเมินเกณฑ์ผังเมืองเพิ่มที่สีเขียวชี้แม้ให้พื้นที่ก่อสร้างมากขึ้นก็ไม่คุ้ม

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่โรงแรมบางกอกชฎา สำนักผังเมือง กทม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนามาตรการ กลไลและเครื่องมือในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ มาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) โดยมีนักวิชาการผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วม นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม.กล่าวว่า มาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เป็นมาตรการการจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่ง กทม.เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 นับเป็นเมืองแรกของประเทศไทย โดยในผังเมืองรวมฯ พ.ศ. 2556 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้เพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน ดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน 4 เท่าของพื้นที่ที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 2. เจ้าของที่ดินจัดให้มีพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสวนสาธารณะ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน 5 เท่าของพื้นที่โล่งเพื่อสาธารณะประโยชน์ 3. เจ้าของที่ดินในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับประชาชนทั่วไป โดยพื้นที่ อาคารวมที่จะได้จากผลตอบแทน จะเพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน 30 ตารางเมตรต่อที่จอดรถที่เพิ่มขึ้น 1 คัน 4. เจ้าของที่ดินจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่รับน้ำ โดยที่ดินจะกักเก็บน้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ต่อพื้นที่ดิน 50 ตารางเมตร โดยให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ร้อยละ 5 และ 5. เจ้าของที่ดินได้จัดอาคารรูปแบบประหยัดพลังงาน จะมีการเพิ่มอัตราส่วนที่ดินได้เพิ่มไม่เกินร้อยละ 20 ด้วย ซึ่งจะนำความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุงผังเมืองต่อไป

ผศ.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง กล่าวว่า สำหรับมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็นถือเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น และผู้ประกอบการยังไม่ให้ความสนใจมากนัก เนื่องจากอาจยังมีการประชา สัมพันธ์น้อยและผู้ประกอบการยังเห็นว่าเป็นสิ่งไม่คุ้มค่า อีกทั้งกฎหมายการควบคุมของกทม.ยังไม่เคร่งครัดมากเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดช่องทางการฝ่าฝืนได้ ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักผังเมือง และสำนักการโยธาเพื่อดำเนินการควบคุมอาคาร ให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านตัวแทนผู้ประกอบการกล่าวว่า การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่นั้น ผลที่ได้ตอบแทนยังไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเสียไป เช่นการสร้างพื้นที่จอดรถ จะทำให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระการดูแลรักษา และดูแลความปลอดภัยอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งผลตอบแทนที่ได้ พื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตรต่อการสร้างที่จอดรถ 1 คัน ดูจะไม่คุ้มค่า จึงทำให้ไม่เป็นที่สนใจมากนัก อีกทั้งกฎเกณฑ์ ข้อระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับด้านผังเมืองก็ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้บางส่วนนำไปสู่การปฏิบัติได้ยาก ซึ่งหาก กทม. สามารถกำหนดผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีข้อระเบียบที่ชัดเจนกว่านี้ อาจทำให้เกิดการปฏิบัติได้ดีขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์