Loading

กรอ.ภูมิภาคถกแผนพัฒนาพื้นที่4จว.ภาคกลางตอนบ

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2556
กรอ.ภูมิภาคถกแผนพัฒนาพื้นที่4จว.ภาคกลางตอนบน

กรอ.ภูมิภาคถกแผนพัฒนาพื้นที่จวภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนบน "เอกชน" เสนอรัฐออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย เชื่อพัฒนาการเกษตรระยะยาว เสนอปรับเส้นทางคมนาคมแก้กฎหมายผังเมืองรับเออีซี-โครงการ 2 ล้านล้าน

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี

 

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือกันมีเป้าหมายเสริมสร้างศักยภาพและสภาพแวดล้อมภาคกลางตอนบน 1 ให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม โลจิสติกส์ หนุนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 และหนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล

 

เรื่องที่พิจารณามี 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนานวัตกรรมเลี้ยงโคนมอินทรีย์ครบวงจร เสนอโครงการปลูกหญ้าเนเปียร์ลดต้นทุนเลี้ยงโคนมวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในเวลา 10 ปี โครงการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ TMF สำหรับโคนมวงเงิน 9 ล้านบาท โครงการศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมสู่อินโดจีน จ.สระบุรี วงเงิน 50 ล้านบาท 2) เสนอปรับกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวม จ.สระบุรี ให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขผังเมืองรวม จ.สระบุรีใน 6 เดือน เปิดให้มีการลงทุนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เมดิคอลฮับ หนุนเปิดเออีซี และการลงทุนโครงการ 2 ล้านล้านบาทในอนาคต

 

3) พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตร เสนอรัฐทำกฎหมายหนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดรูปที่ดินใหม่ด้วยรูปแบบวิสาหกิจชุมชนภาครัฐสนับสนุนเงินทุนขั้นต้นโดยเป็นเงินให้กู้ยืมผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 25-30 ล้านบาท ไม่คิดดอกเบี้ย3-5 ปี เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร สร้างโรงอบข้าว ไซโลเก็บข้าวและโรงสีชุมชนส่งเสริมการทำตลาดของกลุ่มเกษตรกรเป็นระบบ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น เสนอให้ใช้พื้นที่ปลูกข้าวใน

 

4 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องทำคลัสเตอร์การเกษตร

 

2.การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วย โครงการถนนวงแหวนต่างระดับ สาย 9 ตัด 340 พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี โครงการทางด่วนโทล์เวย์ (รังสิตประตูน้ำพระอินทร์) ให้เสร็จปี 2558 และโครงการก่อสร้างทางหมายเลข 32 เชื่อมกับสถานีรถไฟมาบพระจันทร์ ที่ อ.นครหลวง ส่วนโครงการปรับปรุงคมนาคมขนส่งโครงการอื่นๆและโครงการขยายเส้นทางรถไฟสายสีม่วงจากเส้นทางเดิมที่สิ้นสุดที่สถานีคลองบางไผ่ ให้ขยายเพิ่มไปอีก 9 กม.ให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ในอนาคต

 

3.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเร่งโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จ.นนทบุรี ป้องกันปัญหาอุทกภัยและเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในอนาคตและ 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาศาลากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา การพัฒนาถนนสระบุรีปากบาง ให้เป็นถนนวัฒนธรรมไทย-ญวน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ