Loading

งบประมาณโครงการบ้านมั่นค

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
งบประมาณโครงการบ้านมั่นคง

กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค เข้าร้องเรียนกรณีโครงการบ้านมั่นคง ถูกตัดงบประมาณที่เคยตั้งไว้ จากจำนวน 5,500 ล้านบาทเหลือเพียง 500 ล้านบาท

 

กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค กว่า 300 คน เข้าร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีโครงการบ้านมั่นคง ถูกตัดงบประมาณที่เคยตั้งไว้ จากจำนวน 5,500 ล้านบาท เหลือเพียง 500 ล้านบาท

       

กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค กว่า 300 คน เดินทางเข้าร้องเรียนและรับฟังผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในที่ประชุม โดยนางประทิน เวคะวากยานนท์ ที่ปรึกษาเครือข่าวสลัม 4 ภาค กล่าวว่า การเดินทางมาวันนี้ เพื่อต้องการฟังมติของอนุกรรมการฯ เรื่องงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นผู้ดูแล เนื่องจากงบประมาณที่เคยตั้งไว้จำนวน 5,500 ล้านบาท ถูกตัดลดลงเหลือเพียง 500 ล้านบาท ขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเคยขอไปจำนวน 2,500 ล้านบาท แต่กลับได้รับเพียง 173 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนต้องนำไปใช้ขอสินเชื่อ เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างที่อยู่อาศัย จากการถูกเวนคืนที่ดินตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลทั่วประเทศ

         

นางประทิน กล่าวต่อว่า หากที่ประชุมไม่สามารถพิจารณาเพิ่มงบประมาณให้ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอตั้งงบประมาณใหม่ หรือหากไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ ต้องเสนอของบกลางมาใช้ในการแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อน เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

         

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์