Loading

กคช.ชูนโยบายเชิงรุก ผุดโปรเจกต์เกาะรถไ

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2556
กคช.ชูนโยบายเชิงรุก ผุดโปรเจกต์เกาะรถไฟ

นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นกลไกรัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการดูแลตนเองได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น 697,817 หน่วย ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 264,760 หน่วย โครงการเคหะชุมชน 141,522 หน่วย โครงการปรับปรุงชุมชนแออัด 233,964 หน่วย โครงการแก้ไขอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย โครงการพิเศษและบริการชุมชน 3,980 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,107 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 2,374 หน่วย

 

ในโอกาสที่การเคหะแห่งชาติครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ดำเนินการปรับองค์กรครั้งใหญ่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยการรณรงค์การใช้ Theme สีฟ้าทั้งองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับงานด้านบริการ (service) เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมทั้งปรับปรุงด้านกายภาพภายในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานเคหะชุมชนให้มีความทันสมัยภายใต้โทนสีฟ้าทั่วประเทศ

 

สำหรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและแหล่งงานบริเวณพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้ารองรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ ตามเส้นทาง รถไฟฟ้า 10 สาย ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบื้องต้นมีโครงการนำร่อง 3 โครงการ ประกอบด้วย การพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่จุดจอดแล้วจร (Park & Ride) สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ และโรงจอด-ซ่อมบำรุงบางไผ่ การพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่จุดจอดแล้วจร สายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่จุดจอดแล้วจรสายสีเขียว ลำลูกกา-สมุทรปราการ

 

นางอำภา รุ่งปิติ ยังได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดทำ "โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด" สอดคล้องกับนโยบายรัฐ "พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด" มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้กับชาวชุมชนกว่า 2,000,000 คน กว่า 400 ชุมชน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดในทุกพื้นที่ จัดตั้งกลุ่มตำรวจบ้าน จัดกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ