Loading

บางกรวยห้ามผุดอสังหา

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2556
บางกรวยห้ามผุดอสังหาฯ

อำเภอบางกรวยคลอดข้อบัญญัติห้ามก่อสร้าง ดัด แปลงอาคารในพื้นที่ อบต.บางสีทอง กระทบการก่อสร้างอาคารและอสังหาฯทั้งอาคารอยู่อาศัยขนาดใหญ่ ห้องแถว ตึกแถวหรือบ้านแถว อาคารชุดและหอพัก

 

แหล่งข่าวจากอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยกับ "โลกวันนี้" ว่าเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 นายวันชัย วันชาญเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางสีทอง โดยความเห็นชอบของนายอำเภอบางกรวย ได้เซ็นลงนามบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์ การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง เรื่อง "กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556 เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ อบต.

 

โดยข้อบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่นี้ โดยพื้นที่ที่ควบคุมตามข้อบัญญัติมี 2 บริเวณคือ บริเวณที่ 1 เป็นพื้นที่สีเหลือง ห้ามมิให้บุคคล ใดก่อสร้างอาคารต่างๆ 8 ประเภท เช่น โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ คลังสินค้า ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร โรงกำจัดขยะมูลฝอย และโรงซื้อขายเศษวัสดุ

 

สำหรับบริเวณที่ 2 เป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารต่างๆ 6 ประเภทคือ อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานหรือฌาปนสถาน อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ (มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร) ห้อง แถว ตึกแถว หรือบ้านแถว อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก และโรงกำจัดขยะมูลฝอย

 

ส่วนอาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ที่กำหนดก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัด แปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคารที่มีลักษณะต้องห้าม

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้