Loading

จังหวัดจันทบุรี คลอดกฎหมาย คุมผุดอสังหา

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2556
จังหวัดจันทบุรี คลอดกฎหมาย คุมผุดอสังหาฯ

แหล่งข่าวจากเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา มีการประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่อง "กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555" เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆตามกฎหมายควบคุมอาคารในระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง

 

สำหรับพื้นที่ที่ควบคุมตามเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวมี 3 บริเวณคือ บริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้างอาคาร 10 ประเภท เช่น โรงงาน อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร บริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร 10 ประเภท คือ โรงงาน อาคารเลี้ยงสัตว์ ทุกชนิด โรงกำจัดมูลฝอย และบริเวณที่ 3 ห้ามก่อสร้างอาคารและอสังหาฯ 5 ประเภท เช่น โรงงาน สถานที่บรรจุก๊าซ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้