Loading

กรมที่ดินแก้กม.เช่าอสังหา

วันที่ : 8 มกราคม 2556
กรมที่ดินแก้กม.เช่าอสังหาฯ

กรมที่ดินแก้กฎหมายเช่าอสังหาฯ เผยมีการปรับเกณฑ์การเช่าเพื่อพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคลไม่เกิน 70 ปี คณะกรรมการกฎหมายมหาดไทยตีกลับให้เปรียบเทียบกฎเกณฑ์การให้เช่าอสังหาฯของต่างชาติ

 

นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ว่า กรมที่ดินได้เสนอแก้ไขกฎหมายอันเกี่ยวกับการเช่าอสังหาฯเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการช่วยสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจต่างๆ สอดรับกับนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของรัฐ บาล ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎ หมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ .) พ.ศ. . โดยขอแก้ไขระยะการเช่าตามมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากไม่เกิน 30 ปี เป็นไม่เกิน 50 ปี 2.ร่างพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ได้มี การปรับปรุงหลักการและระยะการเช่าดังนี้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเช่าอสังหาฯให้ครอบคลุมทั้งการเช่าเพื่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังกำหนดระยะเวลาการเช่าอสังหาฯแต่ละประเภทให้ยาวขึ้น กล่าวคือการเช่าเพื่อเกษตรกรรมไม่เกิน 50 ปี การเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมไม่เกิน 70 ปี กรณีผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 สามารถให้เช่าได้ไม่เกิน 99 ปี

 

อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการพิจารณาร่างมีข้อสังเกตบางประเด็น ทำให้สำนักกฎหมายได้นำกลับมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยให้การเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมคงกำหนดระยะการเช่าเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีตามหลักเกณฑ์เดิม แต่ได้กำหนดระยะเวลาเช่าอสังหาฯสำหรับนิติบุคคลบางประเภทให้ยาวขึ้นดังนี้ 1.การเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคลให้มีกำหนดการเช่าไม่เกิน 70 ปี 2.กรณีผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ บุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 สามารถให้เช่าได้ไม่เกิน 99 ปี

 

ล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... โดยให้กรมที่ดินไปศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกับประเทศต่างๆก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบต่อไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้