Loading

มท.เร่งวางผังเมือง68จ

วันที่ : 4 มกราคม 2556
มท.เร่งวางผังเมือง68จ.

"มหาดไทย" จี้กรมโยธาฯเร่งวางผังเมืองรวม 68 จังหวัดให้เต็มพื้นที่ เผยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎกระทรวงถึง 62 จังหวัด ส่วนผังเมืองหมดอายุให้ อปท. ออกข้อบัญญัติคุมที่ดิน

 

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำผังเมืองรวมว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินงานวางและจัดทำผังเมืองรวมเต็มทั้งจังหวัดแล้วรวมทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก และยโสธร ส่วนที่เหลืออีก 68 จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด โดยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎกระทรวง จำนวน 62 จังหวัด

 

นอกจากนั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของกรมโยธาฯ 6 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา อุดร- ธานี เพชรบุรี สมุทรสงคราม หนอง- คาย และบึงกาฬ ส่วนในกรณีของผังเมืองรวมหรือผังชุมชน กรมโยธาฯได้วางและจัดทำผังเมืองในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง รวมถึงเทศบาลตำบลที่มีความสำคัญครบทุกแห่งแล้ว ที่เหลือจะเร่งรัดดำเนินการวางผังเมืองหรือผังชุมชนในทุกเทศบาล ซึ่งยกฐานะจากสุขาภิบาลเดิมหรือเทศบาลที่ยกฐานะใหม่ให้แล้วเสร็จต่อไป

 

สำหรับแนวทางในการคุ้มครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศใช้ผังเมืองหรือผังเมืองหมดอายุ เช่น ที่นนทบุรี สมุทรสาคร ฯลฯ กรมโยธาฯได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่ 70 จังหวัด พ.ศ. 2555 โดยให้อธิบดีกรมโยธาฯเป็นเจ้าพนัก- งานการผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อดำเนินการในกรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนแต่ละจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองก่อนประกาศใช้

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้