Loading

ผังเมืองนครนายกคลอ

วันที่ : 29 สิงหาคม 2555
ผังเมืองนครนายกคลอด

"มหาดไทย" คลอดผังเมืองรวมนครนายก หวังคุมเข้มการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดในระยะเวลา 5 ปี ระบุสีเขียว สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ห้ามผุดบ้านจัดสรรและโรงงาน

 

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยถึงรายละเอียดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 ว่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมเป็นต้นไป มีวัตถุ ประสงค์สำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องกับชนบททั้งด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม การสาธารณูปโภค บริการ สาธารณะ และสภาพแวดล้อมในจังหวัด โดยมีนโยบายและมาตร- การเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

 

สำหรับประเภทการใช้ประ-โยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในกฎกระทรวงมี 7 ประเภท เช่น ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1-1.5 กำหนดเป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1-2.5 กำหนดเป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1-3.3 กำหนดเป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

 

ตัวอย่างที่ดินสีชมพูกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มี ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ 7 ประเภท เช่น โรงงาน คลังน้ำมันเชื้อเพลิง จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

 

ส่วนที่ดินสีเขียว และสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่างๆ เช่น โรงงาน จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ฯลฯ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้