Loading

กคช.สำรวจบ้านรุกที่ระบายน้ำ ก่อนจัดที่อยู่อาศัยรองรั

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2555
กคช.สำรวจบ้านรุกที่ระบายน้ำ ก่อนจัดที่อยู่อาศัยรองรับ

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. กล่าวถึงการดำเนินงานในโอกาสครบรอบ 39 ปี การก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ ว่า ในช่วง 39 ปีที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 686,000 หน่วย มีประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการประมาณกว่า 2,000,000 คน โดยโครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการ คือ โครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น 268 โครงการ หรือกว่า 250,000 หน่วย ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล จะสามารถก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้แล้วเสร็จได้ในทุกพื้นที่

 

อย่างไรก็ตามจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 พบว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยบางส่วน สร้างบ้านรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ทางระบายน้ำ รัฐบาลจึงสั่งการให้การเคหะแห่งชาติเข้าไปทำการสำรวจ เพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติ ยังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้า หรือเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้ปานกลาง มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า

 

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์