Loading

การเคหะฯลุย บ้านประหยัดพลังงาน 5 หมื่นยูนิ

วันที่ : 27 มกราคม 2555
การเคหะฯลุย บ้านประหยัดพลังงาน 5 หมื่นยูนิต

การเคหะฯ จับมือภาคเอกชน เดินหน้าโครงการ "อีโค วิวเลจ"บ้านประหยัดพลังงาน 5 หมื่นยูนิต เริ่มเฟสแรก 25 โครงการ 1.5 หมื่นหน่วย นำร่องเคหะชุมชนย่านร่มเกล้า ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนนทบุรี...

 

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึง โครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน หรืออีโค วิวเลจ ว่า จะดำเนินการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค จำนวน 50,000 หน่วย เริ่มตั้งแต่ปี 2555 – 2561 โดยในระยะแรกจะจัดสร้างจำนวน 25 โครงการ ประมาณ 15,000 หน่วย เช่น โครงการพาร์ควิลล์-ร่มเกล้า โครงการเคหะชุมชนศรีสะเกษ 2 (โพนข่า) โครงการเคหะชุมชนบุรีรัมย์ (อีสาน 2) และโครงการนนทบุรี (วัดพระเงิน)

 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนา และจัดสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จำกัด ในการศึกษาพัฒนาบ้าน และชุมชน ให้เป็นต้นแบบในการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน โดยร่วมกันหาแนวทางการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในบ้าน และชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ในเบื้องต้นจะดำเนินการวางผังโครงการ ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน การวางระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงหาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างบ้านต้นแบบ โดยใช้ระบบอุตสาหกรรมแบบ Dried Construction ร่วมกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะดำเนินการออกแบบ และจัดทำระบบต่างๆ ของบ้าน และชุมชนต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าให้มีปริมาณมากเกินกว่าการใช้ในชุมชนเพื่อจำหน่ายเข้าระบบ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของโครงการส่วนบริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จำกัด จะดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างชุมชน และที่ดินทำการเกษตร อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย โดยทั้งสามหน่วยงานจะดำเนินการทดสอบความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยตลาดร่วมกัน.

 

ที่มา: http://www.thairath.co.th

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ