Loading

คนกรุงเฮที่ดินราคาขึ้น 26

วันที่ : 17 ตุลาคม 2554
คนกรุงเฮที่ดินราคาขึ้น 26%

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ราคาประเมินที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการเปลี่ยนแปลง สูงสุด ประมาณ 40% ได้แก่ เขตพระโขนง คลองเตย บางนา วัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่จะมีแนวรถไฟฟ้าตัดผ่าน ขณะที่พื้นที่ในเขตจอมทอง บาง บอน และบางขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตชานเมือง ราคาประเมินที่ดินมี การเปลี่ยนแปลงสูงถึง 30% ส่วนหนึ่ง น่าจะมาจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นไปในเขตชานเมืองเพิ่ม ขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ราคาที่ดินมีการเปลี่ยน แปลงอย่างเห็นได้ชัด

ขณะที่ราคาประเมินที่ดินในต่าง จังหวัดที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะบริเวณหัว หิน ที่ยังเป็นพื้นที่ยอดนิยมของประชา ชน"กรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กำลังเร่งดำเนินการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประ เมินทุนทรัพย์ เพื่อให้มีการประกาศรา คาประเมินรอบใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2555" นายนริศ กล่าว

นายนริศกล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้เร่งทำการประเมินราคาที่ ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว กว่า 27 เขต จากทั้งหมด 35 เขต โดยภาพรวมราคาประเมินในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 26.14% โดยเฉพาะบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า ที่คาดว่าราคาประเมินจะมีอัตราการปรับเพิ่มขึ้น ประมาณ 50%

นอกจากนี้ พื้นที่ในต่างจังหวัดได้ทำการประเมินและผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคาประ เมินทุนทรัพย์แล้ว จำนวน 20จังหวัด ซึ่งเฉลี่ยแล้วพื้นที่ในต่างจังหวัดราคา ประเมินมีอัตราการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 16.70%และโดยภาพรวมทั้งประ เทศ ราคาประเมินมีอัตราการเปลี่ยน แปลงในพื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วขณะนี้ประมาณ 19.37%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์