Loading

ลุ้นรัฐบาลดันพ.ร.บ.ภาษีที่ดินแก้เหลื่อมล้

วันที่ : 15 สิงหาคม 2554
ลุ้นรัฐบาลดันพ.ร.บ.ภาษีที่ดินแก้เหลื่อมล้ำ

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า จะเสนอร่างกฎหมายต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ หลายฉบับให้ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลังคนใหม่ พิจารณาผลักดันต่อ โดยที่สำคัญ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง จะต้องให้รัฐบาลเห็นชอบภาย ใน 60 วัน นับจากวันที่มีการเปิดสภา ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจ เพราะจะทำให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น

"ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน จะ ทำให้มีความเป็นธรรมขึ้น คนรวย ที่มีที่ดินมาก ก็ต้องเสียภาษีมาก กว่าคนที่มีที่ดินน้อยหรือไม่มี จะ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ แต่อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีที่ดินมากๆ อย่างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับ รมว.คลัง และฝ่ายการเมือง ว่าจะกล้าผลักดันขนาดไหน" นายนริศกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่ต้องผลักดันเช่นกัน เพราะทั้งหมดล้วนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขพระราชกำหนด ว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ที่ต้องยืนยันร่างให้สภาพิจารณาภายใน 60 วัน เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ยังมีร่างกฎหมายที่ ค้างอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ แก่ ร่าง พ.ร.บ.ทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม ร่าง พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต และร่าง พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวด ล้อม ซึ่งต้องเสนอให้ รมว.คลัง พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเห็น ชอบต่อไป โดยไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่

นอกจากนี้ ยังมีร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน ที่อยู่ระหว่างการเสนอร่างแรกให้ รมว.คลัง พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งหากไม่เห็นชอบ ตามร่างเดิมก็ต้องแก้ไขปรับปรุง

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ