Loading

ที่ดิน กทม. 980,460 ไร่ที่ว่างยังเหลือตรึม 117,809 ไร

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2554
ที่ดิน กทม. 980,460 ไร่ที่ว่างยังเหลือตรึม 117,809 ไร่

สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.) กำลังปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันใหม่ หลังหมดอายุเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2554  ซึ่งในร่างผังเมืองฉบับใหม่ หน้าตาของสีและการใช้ประโยชน์ที่ดินจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ยังโฟกัสการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักและคาดวจะไม่แตกต่างไปจากข้อมูลในมือกทม.ที่เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่กรุงเทพฯปี 2552 (ดูตาราง) ระบุว่า ที่ดินกรุงเทพฯ980,460 ไร่ ถูกจัดแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 12 ประเภทโดยที่อยู่อาศัยมากที่สุด 319,019 ไร่หรือ 32.54%เกษตรกรรม  283,181 ไร่ หรือ 28.88%ถนน 73,283 ไร่ หรือ 7.47% แหล่งน้ำ57,986 ไร่ หรือ 5.91% พาณิชยกรรม45,177 ไร่ หรือ 4.61% สถาบันราชการ23,924 ไร่ หรือ 2.44% อุตสาหกรรม20,056 ไร่ หรือ 2.05% นันทนาการ13,896 ไร่ หรือ 1.42% สถาบันการศึกษา12,134 ไร่ หรือ 1.24% คลังสินค้า 8,377 ไร่ หรือ 0.85% สถาบันศาสนา 5,622 ไร่หรือ 0.57% ขณะที่ ที่ว่างยังเหลืออยู่จำนวนมากถึง 117,809 ไร่ หรือ 12.02%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ