Loading

กรมที่ดินสางปัญหาลุยแก้กม.อาคารชุ

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2554
กรมที่ดินสางปัญหาลุยแก้กม.อาคารชุด

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า สถิติการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2526-พ.ค. 2554 มียอดรวม 5,253 โครงการ 844,825 แปลง ส่วนอาคารชุดมีการจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2524-พ.ค. 2554 รวม 3,845 อาคาร 767,824 หน่วย ขณะที่การร้องเรียนก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่องของการจัดสรรที่ดินในปีงบ ประมาณ 2554 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 มีเรื่องที่กรมต้องไกล่เกลี่ยทั้งสิ้น 125 เรื่อง ส่วนการร้องเรียนของอาคารชุดมี 27 เรื่อง

จากการที่กรมได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด แก่ผู้เกี่ยวข้องภาคประชาสังคม ซึ่งได้มีการเสนอประเด็นปัญหาในส่วนของอาคารชุด เช่น การที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งเรื่องผู้ประกอบการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดไม่เป็นไปตามแบบ เจ้าของร่วมไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ เป็นต้น

ที่ผ่านมากรมได้ผลักดันโดยการปรับ ปรุงกฎหมายรวมทั้งระเบียบเพื่อแก้ปัญหา ล่า สุดได้มีการปรับปรุงกฎหมายอาคารชุด ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่าง โดยประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น คำนิยามลักษณะอาคารชุด เบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 3 ชั้นขึ้นไป จำนวนห้อง ขนาดห้องชุด และต้องมีห้องน้ำ รวมถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น ทั้งนี้ กรมเตรียมจัดสัมมนาเพื่อหาข้อสรุปก่อนนำเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขแบบฟอร์ม อ.ช. ต่างๆ เช่น คำขอจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.1) เป็นต้น ซึ่งจะมีรายละเอียดของอาคารชุดมากขึ้น คาดว่าจะเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และในเดือนสิงหาคมเตรียมจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายเป็นครั้งสุดท้าย ขณะนี้ได้มีการยกร่างกฎหมายไว้แล้ว หากเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยจะนำเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้