Loading

ขยายเวลาบังคับผังเมือ

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2554
ขยายเวลาบังคับผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ.2518 ในประเด็นเรื่องการขยายเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมจากเดิม 5 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี เป็น 10 ปี แทนเรื่องดังกล่าวทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีการประกาศใช้ผังเมืองรวม ผังชุมชน รวมกว่า 310 ผัง พบว่าบางส่วนได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดูแล แต่ปรากฏว่าขณะนี้บางผังหมดอายุการบังคับใช้ทำให้หลายจังหวัดต้องแก้ไขปัญหาโดยการออกเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารบางประเภทบังคับใช้แทนจนกว่าจะมีกฎหมายผังเมืองออกใช้บังคับ ดังนั้น กรมจึงต้องมีการปรับปรุง เพื่อยืดอายุการใช้งานนานขึ้น และให้มีเวลาในการร่างผังเมืองฉบับใหม่ได้ทัน คาดว่าจะบังคับใช้ได้ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ กรมยังเตรียมยกร่างเพื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ให้อำนาจกรมออกประกาศระเบียบของกรมแทนออกเป็นกฎกระทรวง เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลานาน ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์