Loading

ชงจัดผังกทม.ควบปริมณฑลแก้เมืองอ่ว

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2554
ชงจัดผังกทม.ควบปริมณฑลแก้เมืองอ่วม

นายอัศวิน  พิชญโยธิน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ได้เป็นตัวแทนของสมาคมไปร่วมประชุมแสดงความเห็นการจัดทำร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.)ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 3 คือ การจัดทำร่างผังเมืองจาก 18 ขั้นตอนในการจัดทำผังเมือง คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกกว่า 1 ปี ผังเมือง กทม.ฉบับใหม่ถึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยได้เสนอแนวทางให้มีการจัดทำผังเมืองรวมกทม.และจังหวัดปริมณฑลพร้อมกันเพราะต้องยอมรับว่า กทม.และปริมณฑลเป็นเมืองเดียวกัน จึงต้องวางผังให้สอดคล้องกัน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของเมืองร่วมกัน

กรณีของถนนแจ้งวัฒนะเป็นตัวอย่างได้ดี โดยด้านหนึ่งอยู่ในเขตกทม. กฎหมายผังเมืองกำหนดให้สร้างตึกขนาดพื้นที่ไม่เกิน 4-5 เท่าจากขนาดที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่น แต่เมื่อถนนเข้า จ.นนทบุรีกลับสร้างได้ 10 เท่า ทำให้ผังเมืองขาดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ แต่การจัดทำผังเมืองร่วมกันได้จะต้องขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง รมว.มหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลทุกจังหวัด และกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องเป็นผู้สั่งการ ควรผลักดันให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและพลังงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำลังเชิญกว่า 50 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระดมความเห็นเกี่ยวกับผังเมือง ด้านนายอธิป พีชานนท์ ประธานกลุ่มการค้าธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้ผลักดันให้การยกร่างผังเมืองต้องให้ประชาชนในระดับชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะการรับฟังความเห็นของประชาชนที่ผ่านมาเป็นการทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น ควรให้ชุมชนเป็นผู้ร่วมตัดสินใจว่าต้องการผังเมืองแบบไหน ส่วน กทม.มีหน้าที่ดูว่าความเห็นนั้นสามารถนำมาใช้ได้ตามหลักและแนวคิดของผังเมืองหรือไม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์