Loading

กคช.ผ่อนผันเกณฑ์สร้างบ้านโครงการเฉพาะผู้มีรายได้น้อ

วันที่ : 29 เมษายน 2554
กคช.ผ่อนผันเกณฑ์สร้างบ้านโครงการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องการนำใช้และการปฏิบัติตาม"กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2554" จัดโดยการเคหะแห่งชาติ ว่ารัฐบาลต้องการขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม แต่ด้วยข้อจำกัดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยยาก คณะกรรมการจึงได้ผลักดันประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผันฯ เพื่อลดข้อจำกัดในด้านการขออนุญาตก่อสร้างหรือด้านการกำหนดมาตรฐานของอาคารบางส่วน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะร่น เนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร หรือระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น

นายพินิต  เลิศอุดมธนา  ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงที่กำหนดให้โครงการที่เข้าข่ายผ่อนผันจะต้องเป็นโครงการองค์กรของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ละแห่งไป และใช้เฉพาะกับอาคารในโครงการเท่านั้น ดังนั้น จะนำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับระยะระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่นหรือที่สาธารณะมาใช้กับอาคารในโครงการที่อยู่ติดกับที่สาธารณะหรือที่ดินของผู้อื่นที่อยู่นอกโครงการไม่ได้

สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงเจ้าของโครงการ (เจ้าของที่ดิน) ต้องเป็นผู้เสนอให้ครม.ผ่านความเห็นชอบ จากนั้นถึงไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นมีปัญหาในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการดำเนินการเพราะต้องผ่านครม.ก่อน หรือการยื่นขออนุญาตกรณีเป็นสหกรณ์ และจะมอบหมายให้ท้องถิ่นจัดทำโครงการได้หรือไม่ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน