Loading

คลังวางบิลกฎหมายที่ดิ

วันที่ : 27 เมษายน 2554
คลังวางบิลกฎหมายที่ดิน

นายนริศ   ชัยสูตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)กล่าวว่า ได้เข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับวิปรัฐบาล ซึ่งได้ผ่านความเห็นของวิปรัฐบาลและได้รับการยืนยันว่า จะเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาได้ทันก่อนที่จะมีการยุบสภา ทำให้เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่และรัฐบาลได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง ก็สามารถยืนยันร่างกฎหมายเดินหน้าพิจารณาต่อโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

นายนริศ กล่าวว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะทำให้การเก็บภาษีของประเทศเป็นธรรมมากขึ้น เพราะเป็นครั้งแรกที่จะมีการเก็บภาษีจากทรัพย์สินซึ่งตามร่างกฎหมายจะมีผลเริ่มเก็บจริงหลังจากกฎหมายมีผลบังคับแล้วใช้เป็นเวลา 2 ปี

อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมี 3 อัตรา ได้แก่1.อัตราไม่เกิน 0.05% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ทำการเกษตรกรรม2.อัตราไม่เกิน 0.1% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และ 3.ไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกให้ทิ้งรกร้างว่างเปล่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย จะได้รับการยกเว้นหากมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางวา และไม่เกิน 50 ตารางเมตร สำหรับห้องชุด

นอกจากนี้ หากมีมูลค่าไม่เกิน 1ล้านบาท สำหรับราคาประเมินที่คำนวณได้รวมกันของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน แต่ที่ดินที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าให้เก็บภาษี 0.5%

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์