Loading

ราชาที่ดินเจอดีภาษีบา

วันที่ : 11 เมษายน 2554
ราชาที่ดินเจอดีภาษีบาน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาแล้ว โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ที่ดินที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ให้เก็บภาษี 0.5% ของราคาประเมินและให้เพิ่มอัตราภาษีอีก 1 เท่าในทุก3 ปี แต่จำนวนภาษีที่เสียต้องไม่เกิน2% ของราคาประเมิน

นอกจากนี้ ให้ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางวาและไม่เกิน 50 ตารางเมตร สำหรับห้องชุด รวมทั้งการยกเว้นภาษีให้กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดที่มีราคาประเมินไม่ถึง 1 ล้านบาท

"หลักๆ ให้เก็บ 3 อัตรา คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ทำเกษตรกรรมเก็บไม่เกิน 0.05%  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้อยู่อาศัยเก็บไม่เกิน0.1% ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่าเก็บภาษี 0.5% ของราคาประเมิน" แหล่งข่าวเปิดเผย

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียภาษีที่ไม่ยอมชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของจำนวนภาษีค้างชำระ และให้เสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือน หากพ้นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือยึดอายัด และขายทอดตลาดนำเงินมาจ่ายภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์