Loading

ยิ้มรับ สถาบันก่อสร้าง ภาครับเหมาเชื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งราคากลาง-สัญญาไม่แฟร

วันที่ : 4 มีนาคม 2554
ยิ้มรับ สถาบันก่อสร้าง ภาครับเหมาเชื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งราคากลาง-สัญญาไม่แฟร์

นายพลพัฒ  กรรณสูต  นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 496 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย จะทำให้อุตสาหกรรม การก่อสร้างไทยก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากจะมีหน่วยงานเฉพาะทางและเป็นกลางขึ้นมารับผิดชอบ

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไม่เคยมีหน่วยงานที่เป็นกลางจริง ๆ เข้ามาดูแล ซึ่งสถาบันจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามารับฟังปัญหาสองด้านทั้งจากผู้ประกอบการและจากหน่วยงานของภาครัฐ และเมื่อมีการตั้งขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจะทำให้สามารถแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น เช่น สัญญาการก่อสร้างที่ไม่เป็นธรรม รวมไปถึงปัญหาราคากลางรับเหมาก่อสร้างที่ไม่สะท้อนต้นทุนการก่อสร้างจริงเป็นต้น นายพลพัฒ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย ผ่านไปยังคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้มีหน่วยงานกลางที่เข้ามาดูแลภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่ารัฐบาลจะต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการวางฐานคะแนนเสียงก่อนที่จะมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ โดยมีวงเงินงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการรัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน 2% ของมูลค่าค้ำประกันโครงการที่อุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับ แต่ต้องไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การสนับสนุนกระจุกตัวอยู่ที่โครงการใดโครงการหนึ่ง ขณะที่มาตรการนี้จะทำให้ธุรกิจก่อสร้างที่มีศักยภาพของไทยขยายตลาดไปต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

ปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างไทยไม่สามารถขอให้ธนาคารในต่างประเทศออกหนังสือค้ำประกันได้โดยตรง  แต่ต้องขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารไทยก่อน  และให้ธนาคารในต่างประเทศค้ำประกันอีกทอดหนึ่งทำให้มีต้นทุนประกอบการเพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันในส่วนที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ(Counter Guarantee) ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนเพิ่ม จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลงได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์