Loading

ออกโฉนดชุมชนสางที่ดินร้า

วันที่ : 1 มีนาคม 2554
ออกโฉนดชุมชนสางที่ดินร้าง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างและเหมืองแร่ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาใน 3 ประเด็นเร่งด่วนดังนี้ 1.การแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์มีทั้งหมด 6 จังหวัด 17 พื้นที่ แบ่งออกเป็น 1.ที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะนำนโยบายเรื่องโฉนดชุมชนมาดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยให้กรมที่ดินดำเนินการใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง พะเยา 2 แห่ง ชัยภูมิ 2 แห่ง และร้อยเอ็ด 1 แห่ง 2. ที่สาธารณประโยชน์แปลงอื่นที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหา 11 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ร้อยเอ็ด 5 แห่ง ยโสธร 1 แห่ง และเขตกรุงเทพฯ 4 แห่ง อยู่ในเขตบึงกุ่ม 2 แห่ง คันนายาว 1 แห่ง และวัฒนา 1 แห่ง

2.ประเด็นปัญหาที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ... ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่

ระหว่างตรวจพิจารณาร่างดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีโครง การนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็งภายใต้นโยบาย กองทุนธนาคารที่ดิน โดยดำเนินการใน 5 พื้นที่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 งบกลางรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็งภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดินวงเงิน 167,960,000 บาท ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ 3.กรณีปัญหา เหมืองแร่พบปัญหาการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองหิน (ชนิดปูน) เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (โรงโม่หินศักดิ์ชัย) ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ จึงมีมติให้จังหวัดชัยภูมิและกรมศิลปากรรวบรวมข้อมูลและทำหนังสือไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อปฏิเสธการต่ออายุสัมปทานบัตรต่อไป

"กรณีบ้านสันตับเต่า อำเภอบ้าน โฮ่ง จังหวัดลำพูน และบริเวณที่ดินโครง การจัดที่ดินผืนใหญ่ 15,000 ไร่ ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิกถอน 20 แปลง และ 1 แปลงอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนของกรมที่ดิน"

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ