Loading

แนะแก้กม.อาคารจัดการคอนโดชุ่

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2554
แนะแก้กม.อาคารจัดการคอนโดชุ่ย

นายนคร มุธุศรี ประธานอำนวยการ บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์เรียลตี้ บริษัทบริหารอาคารและทรัพย์สิน เปิดเผยว่า กฎหมายอาคารชุดฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2551 โดยภาพรวมถือว่าทำให้การบริหารจัดการอาคารชุดดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ในบางประเด็นที่ควรจะต้องแก้ไข เช่น การให้อำนาจผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในการนำรายชื่อกรรมการไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้จัดการนิติบุคคล กับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ผู้จัดการนิติบุคคลก็อาจจะไม่นำรายชื่อกรรมการไปจดทะเบียนตามเวลาที่กำหนด กรรมการชุดใหม่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปบริหาร ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับอาคารชุดได้ ดังนั้นจึงควรมีความชัดเจนว่าหลังจากเลยเวลาที่กำหนดแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป

สำหรับ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ควรที่จะเพิ่มในเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรให้จดทะเบียนทันทีเหมือนอาคารชุด และหากกลัวว่าเจ้าของโครงการจะไม่เข้ามารับผิดชอบถ้ามีการตั้งนิติบุคคลแล้ว ก็สามารถกำหนดให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่บริหารต่อไปก่อนได้ โดยอาจจะให้นิติบุคคลที่ตั้งโดยลูกบ้านเข้ามาร่วมบริหารก่อนก็ได้

อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินมีแนวคิดที่จะให้มีการปรับปรุง พ.ร.บ.อาคารชุด เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายหลังจากประกาศใช้มาได้ระยะหนึ่ง ส่วนพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและอยู่ระหว่างเสนอต่อสภา

นายนคร กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินการของบริษัทจะยังคงรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ไม่ให้เกิน 50-60 โครงการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้บริษัทมีโครงการที่รับบริหารอยู่ 40 โครงการ และเป็นที่ปรึกษาอยู่อีก 20 โครงการ และมีแผนที่จะขยายแฟรนไชส์ไปที่ จ.ภูเก็ต

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์