Loading

ผังเมืองรวมฉบับใหม่เน้นรับมือโลกร้อ

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2554
ผังเมืองรวมฉบับใหม่เน้นรับมือโลกร้อน

นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการขยายเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ.2549 ออกไปอีก 1 ปี หลังจากที่ ครบกำหนดการบังคับใช้ในวันที่ 15 พ.ค. 54 นี้นั้น กทม.โดยสำนักผังเมือง (สผม.) อยู่ระหว่างจัดทำร่างผังเมืองใหม่ เพื่อการจัดวางผังให้สอดรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การคมนาคมไปจนถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกฎกระทรวงเดิมได้มีการประเมินผลการใช้งานแล้วพบว่ากรุงเทพฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน

ทั้งนี้ แนวทางที่สำคัญ คือการวางผังเพื่อพัฒนาเมืองให้เกิดการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับภาวะโลกร้อน วางผังสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งวางผังระบบโครงข่ายถนนโดยเฉพาะถนนสายรองให้ชัดเจนขึ้นจากเดิมมีเพียงถนนสายหลักเท่านั้น คาดว่าจะดำเนินการร่างผังเมืองฯแล้วเสร็จปลายเดือน มี.ค. นี้ จากนั้น ต้องจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างช้าประมาณต้นเดือน พ.ค. ก่อนที่จะนำเสนอ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบและบังคับใช้ต่อไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์