Loading

ดันก.ม.ภาษีที่ดินเข้าสภาพ.ค.นี

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2554
ดันก.ม.ภาษีที่ดินเข้าสภาพ.ค.นี้

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ถึงความคืบหน้าการพิจารณาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ...ว่า ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและขั้นตอนต่อไปจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนี้ คือ ภายในเดือนพฤษภาคม 2554

สำหรับสาระสำคัญรัฐบาลจะเน้นการจัดเก็บภาษีคนรวยคนที่ครอบครองที่ดินจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนายทุนนักการเมืองหากมีที่ดินสะสมไว้มากก็จะมีสัดส่วนการเสียภาษีสูงกว่าคนที่มีที่ดินน้อย ขณะเดียวกัน ภาษีที่ดินจะช่วยกระจายการถือครองจากคนรวยเข้าไปถึงมือคนจนได้อย่างแท้จริงเพราะหากไม่สามารถ แบกรับภาษีที่สูงได้ก็จะคลายที่ดินออกในลักษณะการปล่อยเช่า ขาย และรัฐจะเข้าไปช้อนซื้อในราคาที่ถูกเป็นต้น

อย่างไรก็ดี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์ ได้ทยอยประเมินทั้ง 30 ล้านแปลง ส่วนอาคารชุดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วบางพื้นที่ โดยอัตราภาษีมี 3 อัตรา คือ อัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ไม่เกิน 0.5% อัตราภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยโดยไม่ประกอบการพาณิชย์ ไม่เกิน 0.1 % ที่ประกอบเกษตรกรรม ไม่เกิน 0.05% ในกรณีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า โดยไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้เสียภาษีไม่เกิน 0.5%ของฐานภาษีใน 3 ปีแรก และหากยังไม่ได้ทำประโยชน์อีกให้เสียเพิ่มอีก 1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 2% ของฐานภาษี

ส่วนโฉนดชุมชนในปี 2554 รัฐบาล พร้อมแจกให้กับชาวบ้านผู้ครอบครองแล้ว จำนวนกว่า 10 แปลง โดยเริ่มวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2554 ที่บ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 1,800 ไร่จะได้รับโฉนดชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมี จังหวัดพะเยา อุบลราชธานี ฯลฯ จากทั้งหมด กว่า 100 แปลงทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน โครงการก่อตั้งธนาคารที่ดินเพื่อคนจนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายองค์การมหาชน รัฐบาลได้จัดสรรงบกลางวงเงินกว่า 100 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน โดยที่ดินเป้าหมายจะเป็นที่ดินของ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ที่ชาวบ้านเข้าครอบครองทางภาคเหนืออาทิ เชียงใหม่ ลำพูน ฯลฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ