Loading

ปลุกกระแสอาคารสีเขียวผ่าน พรบ.อนุรักษ์พลังงา

วันที่ : 11 มกราคม 2554
ปลุกกระแสอาคารสีเขียวผ่าน พรบ.อนุรักษ์พลังงาน

พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2552 เป็นกฎหมายใหม่เกี่ยวกับวงอสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเพิ่งมีการประกาศใช้เมื่อปีที่ผ่านมา โดยเป็นกฎหมายที่กระทรวงพลังงานมีการผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อต้องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการตระหนัก ให้ความสำคัญ และร่วมมือในการจัดการพลังงานเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารของตนเอง และช่วยลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก

กฎหมายฉบับนี้เน้นเรื่องการดูแลการใช้พลังงานของแต่ละอาคาร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมการใช้พลังงานของทั้งประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การใช้พลังงานและการนำเข้าพลังงานของประเทศ จึงบังคับให้มีการจัดทำรายงานส่งกระทรวงพลังงานภายในเดือน มี.ค.ของทุกปี เริ่ม มี.ค. 2554 นี้เป็นปีแรก หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ซึ่งเป็นกฎหมายคนละฉบับกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่หลายคนอาจสับสนว่าคล้ายกันและเข้าใจว่าอาคารของตนได้จัดทำไปแล้ว

สำหรับอาคารที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มโรงงานควบคุม และกลุ่มอาคารควบคุม ที่มีขนาดการใช้ไฟตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่อาคารที่ใช้ไฟขนาดดังกล่าวจะมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นตารางเมตร โดยกลุ่มอาคารควบคุมประกอบด้วย อาคารขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาลศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารที่พักอาศัย อาคารสถานบริการ และอาคารราชการ

ขั้นตอนของการทำรายงาน การตรวจสอบพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 1.จัดให้มีคณะทำงานจัดการพลังงาน 2.ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น 3.กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4.ประเมินศักยภาพการ อนุรักษ์พลังงาน 5.กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนฝึกอบรม6.ดำเนินการตามแผนฯ และตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน 7.ตรวจติดตาม ประเมิน ระบบการจัดการพลังงาน และ 8.การทบทวนวิเคราะห์แก้ไขระบบ หลังจากนั้นจะจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการใช้พลังงาน โดยผู้ตรวจสอบพลังงาน ก่อนจะส่งรายงานการจัดการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองให้กระทรวงพลังงาน (ภายในเดือน มี.ค.ของทุกปี)

 ทั้งนี้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอาคาร ระบุว่า ที่ผ่านมาอาคารส่วนใหญ่ไม่มีการทำรายงานดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันที่ใกล้ถึงกำหนดจัดส่งรายงานแล้ว ก็มีเพียงไม่กี่อาคาร จาก 60% ของอาคารที่เข้าข่ายใน1,600 อาคารในกรุงเทพฯ ที่เริ่มทำรายงานนอกจากนี้ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพลังงานได้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบยังไม่ผ่านกฤษฎีกา

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์