Loading

กคช.ปรับทัพสู้ศึกอสังหา

วันที่ : 14 ธันวาคม 2553
กคช.ปรับทัพสู้ศึกอสังหาฯ

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2554 นี้ กคช.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดขององค์กรรวมทั้งกำหนดบทบาทใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถและภารกิจหลักเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับบทบาทการพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดรายได้สูงสุดรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการ

ดำเนินงานฝ่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการขายเต็มรูปแบบเร่งรัดการขายโครงการที่เหลืออยู่และโครงการที่กำลังก่อสร้างกำลังออกสู่ตลาดพร้อมกับก้าวสู่ความเป็นผู้นำสามารถแข่งขันกับเอกชนได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความเป็นผู้นำตลาด สิ่งแรกที่จะต้องทำคือพัฒนาบุคลากรฝ่ายการตลาดให้เข้าใจถึงการบริการที่ดี เริ่มตั้งแต่ คอลล์เซ็นเตอร์ไปจนถึงพนักงานขายทุกระดับชั้น ดังนั้นทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของการเคหะฯเป็นอย่างดี สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรจะมีการส่งเสริมการขายด้วยการปรับปรุงให้ดูดีขึ้นมีการปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีบริหารหลังการขาย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2553 มีประชาชนให้ความสนใจที่อยู่อาศัยของ กคช.ทั้งสิ้น 67,262 ราย ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 52,007 รายคิดเป็นมูลค่า20,284 ล้านบาท

ส่วนผลการจัดงาน คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ที่ได้นำโครงการที่อยู่อาศัยเปิดให้ประชาชนจองกว่า 40,000 หน่วย ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการพิเศษ 2 โครงการ ปรากฏว่าสามารถขายที่อยู่อาศัยได้มากกว่า 6,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,401.69 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติ ยังได้วางแผนการดำเนินงานด้านการตลาดในปีงบประมาณ 2554 โดยจะจัดงานมหกรรมอีก 2 ครั้ง คือประมาณเดือนมีนาคม 2554 และประมาณเดือนกรกฎาคม 2554

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน