Loading

สผ.เข้มคอนโดสร้างใหม

วันที่ : 11 ตุลาคม 2553
สผ.เข้มคอนโดสร้างใหม่

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการระบายอากาศเสียในอาคารที่จอดรถ (Ventilation) ของโครงการอาคารชุดและอาคารขนาดใหญ่ เนื่องจากการพัฒนาที่จอดรถในปัจจุบันต้องการให้ได้พื้นที่มากที่สุดจึงทำเพดานให้เตี้ยลง ทำให้เกิดปัญหาในการระบายอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในโครงการและพื้นที่ข้างเคียง

การทำอีไอเอของโครงการอาคารชุด คณะกรรมการคงจะเข้าไปดูว่าโครงการตั้งอยู่ที่ไหน ถ้าอยู่ในพื้นที่หนาแน่นและมีชุมชนข้างเคียงอยู่ ก็คงให้โครงการดูในเรื่องของการระบายอากาศในที่จอดรถด้วย แต่คงไม่ได้ออกมาเป็นประกาศของ สผ. โดยคชก.คงจะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งโครงการที่ยื่นขออีไอเอควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย เช่นออกแบบให้พื้นที่จอดรถมีการระบายอากาศได้ดี หรือมีเครื่องดูดควันเสียออกไปนอกตัวอาคาร หรือถ้าดูดออกไม่ได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ก็ต้องมีวิธีการกำจัดควันเสีย เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อคนอื่น

นอกจากการระบายอากาศในที่จอดรถแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะให้โครงการอาคารชุดที่ขออีไอเอให้ความสำคัญด้วย คือ การกำจัดก๊าซมีเทนที่ออกมาจากบ่อเกรอะในโครงการ ซึ่งก๊าซมีเทนถ้าปล่อยออกมามากๆ จะมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

อย่างไรก็ตาม แนวทางที่คชก.นำมาใช้อาจเป็นเรื่องใหม่ ทางสผ.จึงจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโดยเร็วๆ นี้จะมีเชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงร่วมกับ คชก.เพื่อสร้างความเข้าใจ

ด้านนายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่าการให้ระบายอากาศเสียในที่จอดรถในโครงการคอนโดมิเนียมเป็นเรื่องที่เกินความจำเป็น เพราะโดยข้อเท็จจริง รถที่เข้าออกในที่จอดรถในช่วงเวลาหนึ่ง คงไม่ทำให้เกิดควันเสียจำนวนมากๆ ได้ แตกต่างกับในห้างสรรพสินค้าที่มีรถเข้าออกเป็นจำนวนมาก

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์