Loading

ขายอสังหาริมทรัพย์กับภาษีธุรกิจเฉพา

วันที่ : 25 มิถุนายน 2553
ขายอสังหาริมทรัพย์กับภาษีธุรกิจเฉพาะ

ก่อนวันที่ 29 มี.ค. 2553 ที่ผ่านมา มีธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงมากเนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสียภาษีเพียงอัตราร้อยระ 0.11 (รวมภาษีที่จัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ของราคาขายหรือประเมินที่สูงกว่ารวมถึงเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ต่ำกว่าปกติด้วย

นับตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2553 เป็นต้นมา แคมเปญที่ว่านั้นหมดไปแล้ว ใครที่ขายอสังหาริมทรัพย์แล้วต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3.3 ตามปกติ คงมีพียงค่าธรรมเนียมการโอนที่มีแคมเปญขยายเวลามาสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. 2553

 การขายบ้านอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะมีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้องแน่ๆ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามกฎหมาย สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์คงเสียภาษีอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีที่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งค้าหากำไรเท่านั้น บางท่านมองว่าการขายของตนเองไม่น่าจะเป็นการมุ่งค้าหากำไร เท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่

กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์การขายอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งค้าหากำไร โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับที่ 342 กำหนดหลักเกณฑ์การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และการขายที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สรุปได้ดังนี้

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

-การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

-การขายห้องชุดของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

-การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร

-การขายอสังหาริมทรัพย์กรณีที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขาย โดยได้จัดทำถนนหรือสาธารณูปโภค

อื่น หรือให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว

-การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะนิติบุคคล

-การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้นที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น

 

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

-การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

-การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก

-การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น กรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง

-การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)

-การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม

-การโอนสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน

-การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล เฉพาะกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น

 

ท่านคงทราบแล้วนะครับว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีเงื่อนไขอย่างไร การขายกรณีใดบ้างที่มุ่งค้าหรือไม่มุ่งค้า สวัสดีครับ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์