Loading

กรมโยธาฯยกเครื่อง กม.ผังเมือง ยืดอายุ10ปีงัดFAR-OSRคุมการใช้ที่ดินทั่วประเท

วันที่ : 12 เมษายน 2553
กรมโยธาฯยกเครื่อง กม.ผังเมือง ยืดอายุ10ปีงัดFAR-OSRคุมการใช้ที่ดินทั่วประเทศ

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างปรับแก้ไข พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น โดยจะครอบคลุมทั้งระดับประเทศและชุมชน ทั้งนี้ ขณะนี้ตัวร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ...ฉบับใหม่ อยู่ ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

 

สาระสำคัญของร่างกฎหมายที่จะปรับใหม่มีหลายประเด็น เพราะเป็นการแก้ไขทั้งฉบับ แต่หลักใหญ่ ๆ คือ 1. จะขยายอายุการบังคับใช้ผังเมือง จากเดิม 5 ปี และต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี รวม 7 ปี จะปรับแก้ไขให้มีอายุการบังคับใช้ 10 ปี ขยายอายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมเป็น 14 ปี ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุญญากาศช่วงผังเมืองหมดอายุ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างรอบปี หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็สามารถปรับรายละเอียดเนื้อหาใหม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีผังเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 70 ผังเมืองที่ขาดอายุ จากทั่วประเทศมีทั้งหมดกว่า 150 ผังเมือง

 

2.เพิ่มองค์ประกอบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีแนวคิดให้นำอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR ) และพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) รวมถึงประเภท ขนาด ความสูง ระยะถอยร่นมาใช้กับผังเมืองรวมทุกจังหวัด เหมือนกับที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบัน เพื่อคุมการใช้ที่ดินมากขึ้น

 

3.ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการผังเมืองให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ให้มีตัวแทนจากบางหน่วยงานเพิ่มขึ้น เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กรมธนารักษ์ ฯลฯ นอกจากนี้ ให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เพื่อกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค เพื่อให้การวางผังเมืองรวมจังหวัดรวดเร็วขึ้น 4.ลดระยะเวลาการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้เสียจาก 90 วัน เหลือ 30 วัน เพื่อความรวดเร็วในการวางผังเมือง

 

นอกจากนี้ ได้เพิ่มบทกำหนดโทษ โดยเพิ่มโทษจำคุก จากไม่เกิน 6 เดือน เป็นไม่เกิน 1 ปี เพิ่มโทษปรับ จากไม่เกิน 10,000 บาท เป็นไม่เกิน 200,000 บาท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และให้เกิดความเกรงกลัวที่จะจงใจฝ่าฝืนข้อกำหนดผังเมือง

 

นายอุดมกล่าวว่า สำหรับผังเมืองรวม กทม.ฉบับปัจจุบัน ซึ่งใกล้จะครบกำหนดอายุบังคับใช้วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 กทม.กำลังดำเนินการปรับปรุง จากนั้นจะเสนอให้บอร์ดผังเมืองพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ทัน ก็อาจขยายอายุออกไปอีก 1 ปี

 

""สำหรับผังเมือง กทม.ฉบับใหม่ จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วน และค่อนข้างซีเรียสเรื่องการพัฒนา แต่ข้อกำหนดหลัก ๆ จะคงเดิม เช่น FAR และ OSR เป็นต้น""

 

ขณะที่ผังเมืองรวมนนทบุรี ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขเช่นกัน ซึ่งในรายละเอียดจะต้องให้เชื่อมโยงกับผังเมืองจังหวัดใกล้เคียง กทม. ปทุมธานี ส่วนผังเมืองจังหวัดใน 72 จังหวัด ที่ยังไม่มีผังเมืองรวมบังคับใช้ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะโฟกัสพิเศษใน พื้นที่เพิ่งเป็นที่ตั้งของตัวจังหวัด และให้อำนาจท้องถิ่นมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน กรมมีโครงการ ""การพัฒนาตามผังเมือง"" เพื่อเสริมการพัฒนาแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองด้วย เมื่อประกาศบังคับใช้ผังเมืองแล้ว การดำเนินการบางอย่างไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น การก่อสร้างถนน เป็นต้น สาเหตุมาจากขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งกรมจะเข้าไปดูแลในบางเรื่อง โดยปีนี้ได้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ก่อสร้างถนนนำร่อง 2 พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ในอนาคต นอกจากถนนแล้ว จะมีโครงการบำบัดน้ำเสีย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ โดยปีนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 4,400 ล้านบาท"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ