Loading

บอร์ดไฟเขียวจัดสรรที่ดินกลา

วันที่ : 29 ตุลาคม 2552
บอร์ดไฟเขียวจัดสรรที่ดินกลาง

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า เมื่อไม่นานมานี้  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ได้เห็นชอบให้เผยแพร่ประกาศกำหนดนโยบาย การจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) หรือจัดสรรจิ๋ว   ซึ่งเป็นลักษณะตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดโครงการและวิธีการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษ รวมทั้งเอกสารประกอบเรื่องเพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตจัดสรร 

                เช่น การเขียนโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) จะต้องมีรายละเอียดของที่ตั้งโครงการ ขนาดแปลงที่ดิน จำนวนแปลง  รายละเอียดสาธารณูปโภค เช่นเขตทางกว้าง 8 เมตร  ทางเท้า รั้วโครงการ ที่จอดรถ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ฯลฯ พร้อมกันนี้ จะมีตัวอย่างแบบฟอร์มของการจัดทำแผนผังแบ่งแปลงที่ดิน  แผนผังการระบายน้ำ ฯลฯ ซึ่ง ขนาดแปลงที่ดินมีขนาดเล็กก็สามารถแบ่งแปลงที่ดินตามที่กรมกำหนดได้ 

                ทั้งนี้ โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กพิเศษ มีหลักเกณฑ์ประกอบด้วย ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลงและเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 4ไร่ โดยยกเว้น ไม่ต้องจัดทำสาธารณูปโภคได้แก่ ไม่ต้องจัดทำสวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ไม่ต้องจัดทำที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

                นอกจากนี้ยังกำหนดให้ขนาดถนนที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกสู่ที่ดินแปลงย่อยให้มีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า 8.00เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 6.00 เมตร  และในกรณีโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่การ

ประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้จัดสรรที่ดินใช้ระบบประปาอื่นได้โดยผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีคุณภาพน้ำที่ไม่ต่ำกว่าประปาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

                ในกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของจังหวัด ได้กำหนดมาตรฐานของสาธารณูปโภคต่างๆไว้สูงกว่าที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางประกาศ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเห็นว่าการไม่จัดทำตามข้อกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการกลางและไม่เกิดความเสียหายอาจผ่อนผันตามข้อกำหนดได้

ที่มา :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ