Loading

เอาแน่แก้กม.ยกหนี้ห้องชุ

วันที่ : 3 สิงหาคม 2552
เอาแน่แก้กม.ยกหนี้ห้องชุด

นายสิรวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะเป็นการขอยกเว้นการขอหนังสือปลอดหนี้ของห้องชุดในกรณีการขายทอดตลาดห้องชุด

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.อาคารชุดกำหนดให้การโอนห้องชุดจะต้องมีหนังสือปลอดหนี้ที่ออกโดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อยืนยันว่าห้องชุดนั้นไม่ได้ติดค้างการชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับทางโครงการจึงจะสามารถซื้อขายและโอนได้

                แต่ปัญหาที่ผ่านมาผู้ซื้อจาการขายทอดตลาดแล้ว ต้องมารับภาระค่าส่วนกลางและค่าปรับที่ติดค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถขาทอดตลาดห้องชุดได้

                อย่างไรก็ตาม ได้มีเสียงคัดค้านจากภาคเอกชนที่ทำหน้าที่บริหารอาคาร เพราะร่างพ.ร.บ.กล่าวถือว่าเป็นการคัดต่อพ.ร.บ.อาคารชุด

                ต่อเรื่องนี้ นายสิรวัต กล่าว่า ผู้ที่คัดค้านสามารถเสนอความคิดเห็นให้กระทรวงพิจารณาได้ แต่โดยหลักการของการแก้ไขพ.ร.บ.ครั้งนี้ เพื่อขอให้การขายทรัพย์จากการขายทอดตลาดไม่ต้องมีหนังสือปลอดหนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์