Loading

รื้อร่างพ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน แก้ปัญหาหรือเพิ่มอุปสรร

วันที่ : 15 มิถุนายน 2552
รื้อร่างพ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน แก้ปัญหาหรือเพิ่มอุปสรรค

พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ถือเป็นตัวบทกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งตัวดีเวลลอปเปอร์ในด้านหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดิน รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นคนซื้อบ้านและกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ บริหารทรัพย์สินเป็นอาชีพ ในแง่ของการบริหารหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งจะมีผลเกี่ยวโยงไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคหลังตัดสินใจซื้อบ้านด้วย โดยที่ผ่านมา พ.ร.บ.ดังกล่าวใช้งานมานานกว่า 9 ปี มีความล้าสมัย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นการอุดช่องว่าง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.ฉบับเก่าใหม่หมดไป ซึ่งกรมที่ดินได้ดำเนินการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

                สำหรับประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ของร่างพ.ร.บ.ฉบับแก้ไข คือ การบริหารหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับคนจำนวนมาก และระบบการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังจากช่องว่างของ พ.ร.บ.ฉบับเก่า และกรมที่ดินพยายามจะแก้ไขให้ได้ แต่ก็ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้ว่า สิ่งที่ควรกำหนดให้เป็นมาตรฐานของการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรที่ดีควรจะเป็นอย่างไร ระหว่างมุมมองของดีเวลลอปเปอร์ในฐานะตัวแทนผู้บริโภคและผู้บริหารทรัพย์สิน

 

                นอกจากนี้ พ.ร.บ.ระบุว่า เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลจัดสรรแล้วสาธารณูปโภคจะตกเป็นของนิติบุคคลทันที เป็นการแก้ปัญหาจากเดิมที่ต้องรอให้ดีเวลลอปเปอร์ทำการโอนให้ ซึ่งพบว่าหากดีเวลลอปเปอร์โอนให้ล่าช้า จนทำให้สาธารณูปโภคไม่อยู่ในสภาพที่ดีจะเป็นภาระในการซ่อมแซมของนิติบุคคลในภายหลัง ซึ่งรังสรรค์เสนอว่า ควระจเพิ่มเติมให้มีบุคคลกลาง เช่น เทศบาลท้องถิ่น มาช่วยตรวจสอบสภาพของสาธารณูปโภคว่า อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะรับโอนหรือไม่ เพื่อไม่ให้ลูกบ้านเสียเปรียบ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์