Loading

ออกกฎคุมอาคารสมุทรสาค

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2552
ออกกฎคุมอาคารสมุทรสาคร

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า สภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนและผู้ว่าข้าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน พ.ศ.2552 เนื่องด้วยกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายผังเมืองซึ่งใช้บังคับผังเมองสำหรับในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนด้วยนั้น ได้หมดอายุการใช้บังคับไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 และได้มีการต่ออายุ 1 ปี 2 ครั้งในปี 2550 และปี 2551 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายผังเมือง

 

                ประกอบกับกฎหมายควบคุมอาคารบัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรมและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรรวมทั้งบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ดังนั้น อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงตราเทศบัญญัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

                บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนด้านเหนือ ด้านตะวันออกจดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนด้านตะวันออก ด้านใต้จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนด้านใต้ ด้านตะวันตกจดวัดดอนไก่ดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎร์วิทยา) เลียบแนวถนนเข้าวัดดอนไก่ดีฟากตะวันออก เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เลียบคลองเกาะโพธิ์ฝั่งตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนด้านใต้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 1.โรงงาน 2.สถานที่บรรจุ-เก็บก๊าซ 3.สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย 4.เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 5.สุสานและฌาปนสถาน 6.ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 7. กำจัดมูลฝอย 8.ซื้อขายเศษวัสดุ ส่วนบริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ห้ามก่อสร้างอาคารเหมือนกับบริเวณที่ 1 ยกเว้นไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้