Loading

เพิ่มกฎเหล็กจัดสรร

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2552
เพิ่มกฎเหล็กจัดสรร

 

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงประเภทโครงการและกิจการที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยขณะนี้ทราบว่า นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในประกาศ และจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                หากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะทำให้โครงการที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีจำนวนแปลงตั้งแต่ 250 แปลงขึ้นไป หรือมีจำนวนเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องยื่นขอ อีไอเอก่อนที่จะก่อสร้าง จากประกาศเดิมที่กำหนดไว้ 500 แปลง หรือเกิน 100 ไร่ ซึ่งจะสร้างผลกระทบให้กับโครงการขนาดกลาง-เล็ก ที่จะต้องเสียเวลาในการทำอีไอเอเพิ่มอีก

                ประกาศดังกล่าวจะเป็นการ ซ้ำเติมผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว จึงอยากจะขอผ่อนปรนประกาศดังกล่าว โดยการออกบทเฉพาะกาล ผ่อนผันในช่วงเวลาหนึ่ง หรืออาจจะ 1 ปี เพื่อลดผลกระทบ โดยภาคเอกชนจะขอเข้าพบนายสุวิทย์เพื่อหารือในปัญหาดังกล่าว และเป็นไปได้ที่จะมีโครงการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรก่อนประกาศมีผลบังคับใช้เป็นจำนวนมากนายอธิป กล่าว

                สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงการจัดทำอีไอเอใหม่ตามประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตรขึ้นไป ต้องทำ อีไอเอ จากเดิมที่จะกำหนดให้ทำอีไอเอเฉพาะบางพื้นที่

                ทั้งนี้ โครงการบ้านจัดสรรตามพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีจำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 250 แปลง หรือเนื้อที่เกิน 100 ไร่ จากเดิมต้องมีตั้งแต่ 500 แปลง เนื้อที่เกิน 100 ไร่

                ขณะที่อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป จากเดิมที่กำหนดเฉพาะจำนวนห้อง

                ทั้งนี้ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง หรือขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ซึ่งต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 6-8 เดือน ในการขอใบอนุญาตจัดสรร

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์