Loading

ออกกฎคุมอาคารห้ามสร้างต่อเติมค้าปลีก-ส่งลพบุร

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2552
ออกกฎคุมอาคารห้ามสร้างต่อเติมค้าปลีก-ส่งลพบุรี

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลท่าศาลาได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตราเทศบัญญัติตำบลท่าศาลา เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2551 กำหนดพื้นที่ไว้ดังนี้

 

บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ภายในบริเวณแนวเขตเทศบาลตำบลท่าศาลาบางส่วน ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป

 

บริเวณที่ 2 ได้แก่ ทิศเหนือจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ทิศตะวันออกจดเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าศาลากับตำบลนิคมสร้างตนเอง ทิศใต้จดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ทิศตะวันตกจดเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าศาลากับตำบลเขาสามยอด ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้

 

1.อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 7,000 ตารางเมตร

 

2.อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 7,000 ตารางเมตร เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนั้นมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 60 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร สำหรับเทศบัญญัติดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้