Loading

ครม.ผ่านกม.บ้านจัดสรร ตั้งนิติบุคคล

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2552
ครม.ผ่านกม.บ้านจัดสรร ตั้งนิติบุคคล

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.ได้อนุมัติหลัก การร่างพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่...)พ.ศ...เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร จัดการสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน และนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

                นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาระของการแก้ไขพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ครั้งนี้ เพื่อต้องการแก้ปัญหา ของการตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรให้สะดวกมากขึ้น เช่น การกำหนดให้การโอนที่ดินสาธารณูป โภค หรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ ผู้รับโอนจะต้องรับทั้งสิทธิและหน้าที่ ที่ผู้จัดสรรที่ดิน มีต่อผู้ซื้อ

                กรณีดังกล่าว จะป้องกันการโอนที่ดินในโครงการโดยที่ผู้รับโอนไม่ดูแลสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ เช่น กรณีที่เจ้าหนี้ยึดโครงการไป ต่อไปจะต้องมีหน้าที่ดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการด้วย

                นอกจากนี้ ต่อไปหากลูกบ้านรวมตัวกันได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงในโครงการ ก็สามารถขอตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้ จากเดิมที่จะตั้งได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะไม่ดูแลสาธารณูป โภคแล้ว และสาธารณูโภคในโครงการจะโอนโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรเสร็จ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์