Loading

กรมโยธาธิการและผังเมืองลุยวางผังเมืองชุมชน554แห่

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2552
กรมโยธาธิการและผังเมืองลุยวางผังเมืองชุมชน554แห่ง

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยในการประชุมชี้แจงเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดทำผังเมืองชุมชน (เทศบาล) และผังชุมชน (อบต.) โดยมีนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมว่า รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และให้ชุมชนได้บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดเป็นทุนโครงสร้าง ทั้งในชุมชนระดับเทศบาล และ อบต. เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85 ซึ่งกรมได้จัดทำโครงการดังนี้ 1.โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชน มีเป้าหมายดำเนินการคือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ 6,746 แห่ง โดยในปี 2552 จะดำเนินการ 444 แห่งทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ 62 ล้านบาท เฉลี่ย 30,000-40,000 บาทต่อแห่ง

 

2.โครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล เพื่อให้เทศบาลและพื้นที่ต่อเนื่องชุมชนที่ยังไม่มีกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวม ได้มีการวางผังเมืองชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาให้เหมาะสมและเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่เทศบาล 924 แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 จะเริ่มดำเนินงานจำนวน 110 แห่ง

 

ดังนั้น กรมจึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการในการสนับสนุน เพื่อจัดทำผังเมืองชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังโดยบูรณาการภารกิจเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพัฒนาชุมชนได้ตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้