Loading

คุมสร้างอาคารเขตเทพารักษ

วันที่ : 28 มกราคม 2552
คุมสร้างอาคารเขตเทพารักษ์

 

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ได้ออกข้อบัญญัติเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2551

 

โดยกำหนดให้บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองสำโรง ฝั่งใต้ด้านตะวันออกจดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ด้านตะวันออก ด้านใต้จดเส้นขนาน ระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ด้านตะวันตกจดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ด้านตะวันตก ห้ามก่อสร้างอาคารดังนี้ 1.สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าและเพื่อการค้า 2.สุสานและฌาปนสถาน 3.อาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ตามกฎหมายการจัดสรรที่ดิน 4.สถานสงเคราะห์เลี้ยงเด็ก คนชรา คนพิการ

 

บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางคลองบางปิ้ง ด้านใต้จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ด้านใต้ ด้านตะวันตกจดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ด้านตะวันตก ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังนี้ 1.โรงงาน 2.สถานที่บรรจุและเก็บก๊าซ 3.สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและเก็บก๊าซ 4.สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าและเพื่อการค้า 5.สุสานและฌาปนสถาน 6.คลังสินค้า 7.โรงฆ่าสัตว์ 8.สถานที่กำจัดมูลฝอย 9.สถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ

 

ส่วนบริเวณที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ยกเว้นบริเวณที่ 1 และ 2 ห้ามการก่อสร้างอาคารเหมือนในพื้นที่ทั้ง 2 ยกเว้นการสร้างคลังสินค้า และห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารใด ๆ ซึ่งมีระยะห่างจากริมทางหลวงน้อยกว่า 15 เมตร รวมถึงห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ตามที่กำหนด โดยข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2552 เป็นต้นไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้