Loading

คอนโดซึมแก้สัญญาไม่ได้ มหาดไทยตีกลับกรมที่ดิน

วันที่ : 15 ธันวาคม 2551
คอนโดซึมแก้สัญญาไม่ได้ มหาดไทยตีกลับกรมที่ดิน

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องการขอแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขาย ซึ่งเป็นสัญญามาตรฐานออกตามพ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กลับมาให้กรมที่ดินพิจารณาใหม่ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ขอแก้ไข

                สำหรับการขอแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อกำหนดที่ให้ผู้ประกอบการต้องทำตามสัญญา เช่น การให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างในสัญญา การห้ามเก็บค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญา และการรับประกันส่วนควบของห้องชุดเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งสร้างผลกระทบกับการซื้อขายห้องชุดอย่างมาก

                อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการคอนโดฯ จึงร้องเรียนมายังกรมที่ดินเพื่อขอแก้ไข ซึ่งกรมที่ดินก็ยอมรับ ว่า สัญญาดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อ แต่ก็ต้องให้ภาคธุรกิจปฏิบัติได้ จึงยอมแก้ไขสัญญาใหม่ แต่เมื่อส่งไปแล้วถูกตีกลับมา ก็จะแจ้งให้เอกชนทราบ และจะทำการเชิญเอกชนมาเสนอความเห็นอีกครั้ง

                นายสุรสิทธิ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมที่ดินได้ออกหนังสือเวียน แจ้งให้ทุกจังหวัดได้กวดขันการแบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยเพื่อเลี่ยงการ ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดสรรที่ดิน

ตามกฎหมาย ด้วยการผ่อนปรนกฎระเบียบบางข้อ เช่น การจัดสรรที่ดินไม่เกิน 20 แปลงในเขตเทศบาล ไม่ต้องสร้างถนนกว้าง 8 เมตร ไม่ต้องกันที่ดินสำหรับ ตั้งสำนักงานนิติบุคคลบ้านจัดสรร เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์