Loading

ออกกฎคุมจัดสรรพิจิต

วันที่ : 4 ธันวาคม 2551
ออกกฎคุมจัดสรรพิจิตร

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ผ่านความเห็นชอบและออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เพื่อจัดทำผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ซึ่งสาระสำคัญเป็นเรื่องการจัดพื้นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นดังนี้

                1.ที่ดินเปล่าต้องจัดให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางวา และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยที่ดินให้มีเขตติดต่อสาธารณูปโภคอื่นๆ

                2.ที่ดินพร้อมอาคารต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา มีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร แ ละมีพื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร

                3.พื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินจัดไว้เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลบ้านจัดสรรและต้องจัดให้มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารดังกล่าวไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร และเมื่อตั้งนิติบุคคลแล้วให้ถือว่าที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารเป็นสาธารณูปโภค สำหรับที่ดินเป็นที่ตั้งพื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินจัดไว้เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลบ้านจัดสรรให้นิติบุคคลบ้าจัดสรรถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไม้น้อยกว่า 20 ตารางวา

                สำหรับข้อกำหนดนี้ได้ลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้