Loading

มท.ส่งซิกต่ออายุลดภาษีบ้า

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2551
มท.ส่งซิกต่ออายุลดภาษีบ้าน

นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตั้งเป้าไว้ประมาณ 30 ล้านแปลง ในเบื้องต้นได้จัดทำโครงการต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่และพร้อมจะขายไปยังสำนักงานที่ดิน 47 แห่งทั่วประเทศภายใน 3 ปี และครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 5 ปี

                โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์มาก ทำให้ประชาชนได้รับการบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รังวัดทำแผนที่ดินที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วด้วยระบบออนไลน์ นอกจานี้กำลังพิจารณาระบบรองรับการจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment กับธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น รวมถึงการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งประชาชนสามารถทำธุรกรรมด้านที่ดินต่างพื้นทีได้ รวมทั้งการขอรับบริการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศที่ดินบางประเภทตลอด 24 ช.ม. ทาง Web Service ปัจจุบันมีประชาชนขอขอรับบริการประมาณ 5.5 ล้านรายต่อปี  หากระบบสารสนเทศแล้วเสร็จคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการประมาณ 25% ของปริมาณงาน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ