Loading

กคช.เคาะฟื้นฟูดินแดง1-2วงเงิน3หมื่นล

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2551
กคช.เคาะฟื้นฟูดินแดง1-2วงเงิน3หมื่นล.

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช. ได้สรุปมูลค่าวงเงินลงทุนตามแผนฟื้นฟู เคหะดินแดงโครงการ 1 และ 2 รวมทั้งสิ้น 28,000-30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างสำหรับพัฒนาโครงการใหม่รวม 12,000 ยูนิต มูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้คำนวณกรณีต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้นระหว่างดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 เฟสภายในระยะเวลา 8 ปี ส่วนที่เหลือเป็นเงินชดเชย ค่าบริหารจัดการ ค่าดำเนินการในส่วนผลกระทบกับชุมชน โดย กคช.จะส่งแผนฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ กคช. เพื่อขอความเห็นชอบ ภายใน 3 เดือนข้างหน้า เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่า จะสามารถดำเนินโครงการได้ในปี พ.ศ.2553

 

นายสุชาติกล่าวว่า แฟลตดินแดงที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามโครงการดังกล่าว มีทั้งหมด 62 อาคารตึก แบ่งเป็นโครงการเคหะดินแดง 1 จำนวน 32 อาคาร และโครงการเคหะดินแดง 2 อีก 30 อาคาร มีผู้อยู่อาศัยรวม 6,000 คน โดย กคช.ได้เข้าไปสำรวจความเห็นเรื่องแผนฟื้นฟูกับโครงการดินแดง 1 พบว่า มีผู้แสดงความประสงค์จะอยู่ที่เดิม 25%, ขอชดเชยเป็นบ้านเอื้ออาทร จำนวน 5%, ขอรับเป็นเงินชดเชย 2.5 แสนบาท จำนวน 8%, และอยู่ระหว่างการตัดสินใจ 13% ขณะที่มีผู้ประสงค์จะไปอยู่โครงการในแผนฟื้นฟู 40% ซึ่งกรณีนี้จะได้รับสิทธิพิเศษเช่าซื้อในราคาถูกว่าท้องตลาด 50% ส่วนผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะดินแดง 2 กคช. จะเร่งลงไปสำรวจความเห็นของในชุมชนต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ