Loading

มท.3 ฟื้นที่ดินตาบอดพระราม

วันที่ : 14 ตุลาคม 2551
มท.3 ฟื้นที่ดินตาบอดพระราม 9

นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมีบทบาทหน้าที่ในการวางผังเมืองระดับต่างๆ และการพัฒนาเมืองของประเทศ ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งในปัจจุบันมีผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้แล้ว 200 ผัง และผังเมืองอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น ผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และผังพัฒนาชุมชนต่างๆ อีกกว่า 7,000 ทั่วประเทศ

                ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการวางผังคือ การพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองที่วางไว้ และเพื่อให้การพัฒนาเมืองสัมฤทธิผล กรมจึงริเริ่มโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองที่วางไว้ ดังนั้น จึงผลักดันพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามการใช้ประโยชน์ของผังเมืองรวม และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งโดยหลักแล้วการจัดรูปที่ดินที่ต้องการเพิ่มมูลค่าที่ดินให้พื้นที่ของตนกับรัฐบาล เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพ ถือเป็นการสานประโยชน์ร่วมกัน โดยกรมโยธาฯ ได้ดำเนินการนำร่องการจัดรูปที่ดินเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รวม 10 โครงการทั่วประเทศ ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดยะลา น่าน ลำปาง พะเยา พิษณุโลก อุทัยธานี สมุทรสาคร เพชรบุรี นราธิวาส และโครงการถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ พร้อมตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยงบประมาณ 70 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินทั้ง 10 โครงการ

                สำหรับโครงการถนนพระราม 9 ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพระรารม 9 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดอู่ซ่อมสร้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตให้เป็นพื้นที่พักอาศัยหนาแน่ปานกลาง (สีส้ม) ซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง เพราะอยู่ใจกลางมหานคร แต่กลับมีที่ดินตาบอดเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีทางเข้าออก ภาครัฐจึงถือว่าเป็นความสูญเสียทรัพยากรที่ดินอันมีค่าที่ไม่อาจนำมาใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพได้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้