Loading

สมาคมอาคารชุดโอดแก้กฎหมายช้า เหตุสคบ.เข้าทำเนียบไม่ได

วันที่ : 15 กันยายน 2551
สมาคมอาคารชุดโอดแก้กฎหมายช้า เหตุสคบ.เข้าทำเนียบไม่ได้

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.อาคารชุดอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แก้ไข สัญญามาตรฐานในส่วนที่สร้างปัญหาในการปฏิบัติและเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ หลังจากที่สมาคมได้ส่งหนังสือท้วงติงไปยังกรมที่ดินเกี่ยวกับสัญญามาตรฐาน ซึ่งออกมาปฏิบัติใช้ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 ไม่เอื้อกับการทำธุรกิจใน 3 ประเด็นหลัก คือ การให้ ระบุเลขที่ใบอนุญาตในสัญญา การห้ามเก็บค่าเปลี่ยนสัญญา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เก็งกำไร และต้องรับประกันโครงสร้างและส่วนควบ เช่น สุขภัณฑ์ หลอดไฟ เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งกระบวนการแก้ไขต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างกรมที่ดินกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. แต่ขณะนี้กระบวนการแก้ไขทำได้ล่าช้าเนื่องจาก สคบ.ไม่สามารถเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลได้

 

นายอธิปกล่าวว่า ประกาศที่จะออกบังคับใช้มี 3 เรื่องหลัก คือ สัญญามาตรฐาน สัญญาจะซื้อจะขาย และประกาศเกี่ยวกับบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเข้าตรวจอาคารชุด ซึ่งหากการแก้ไขทำได้ล่าช้า จะยิ่งทำให้ผู้บริโภคต้องเสียเปรียบ เนื่องจากอาคารชุดจะเปิดขายก่อนก่อสร้างและโอน ขณะที่ปัจจุบันจะมีความเหลื่อมล้ำกันในสัญญามาตรฐานแตกต่างกันถึง 3 ฉบับ คือ แบบที่ทำก่อน 4 กรกฎาคม ก่อน พ.ร.บ.อาคารชุดมีผลบังคับใช้ แบบหลัง 4 กรกฎาคม ตาม พ.ร.บ.ที่ได้บังคับใช้ และแบบที่กำลังจะได้รับการแก้ไข

 

""จริงๆ เรื่องการเข้าที่ทำงานของ สคบ.ไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้การแก้ไข สัญญามาตรฐานต้องล่าช้าออกไปเพราะสามารถไปประชุมที่กรมที่ดินก็ได้ ถ้ายังแก้ไขได้ช้า ผู้บริโภคก็จะยิ่งเสียเปรียบเพราะมีสัญญามาตรฐานที่มีความเหลื่อมล้ำกันถึง 3 ฉบับ""

 

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดินอยู่ระหว่างจัดกฎกระทรวง บังคับใช้ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด โดยวางกรอบเหลือเพียง 2 ฉบับ คือ การจดทะเบียนอาคารชุด และค่าธรรมเนียม เพื่อให้มีความสะดวกและบูรณาการยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีกฎกระทรวง ประกาศใช้รวม 9 ฉบับ คาดว่าจะเสร็จช่วงปลายปี

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน