Loading

สคบ.คุมสัญญาปลูกสร้างบ้า

วันที่ : 4 กันยายน 2551
สคบ.คุมสัญญาปลูกสร้างบ้าน

นางรัศมี วิศทเวทย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.ได้เตรียมออกประกาศให้การว่าจ้างปลูกสร้างบ้านเป็นธุรกิจต้องควบคุมสัญญา หลังจากที่ผ่านมา สคบ.ได้รับการร้องเรียนกรณีการว่าจ้างปลูกสร้างบ้านเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นหลักการออกประกาศครั้งนี้เพื่อควบคุมข้อความในสัญญาปลูกสร้างหรือต่อเติมบ้านและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายถูกเอาเปรียบ แต่จะไม่รวมถึงการปลูกสร้างอาคารต่างๆ เนื่องจากมีแบบสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควบคุมอยู่แล้ว

 

ล่าสุดได้ผ่านขั้นตอนการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรับสร้างบ้านและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนี้จะนำข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนามาประกอบการร่างประกาศว่าในสัญญาปลูกสร้างบ้านต้องระบุข้อความใดๆ หรือห้ามระบุข้อความใดๆ บ้าง อาทิ อาจห้ามไม่ให้ระบุข้อความว่า หากผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระเงินงวดเพียงงวดใดงวดหนึ่งให้สามารถยกเลิกสัญญาได้ การกำหนดข้อความในสัญญาที่ชัดเจนว่าภาระหน้าที่การขออนุญาตก่อสร้างเป็นของผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างปลูกสร้างบ้าน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ในการร่างประกาศควบคุมข้อความสัญญาปลูกสร้างบ้าน จะอ้างอิงข้อมูลจากสัญญาหลัก 3 ฉบับ ได้แก่ 1)แบบสัญญามาตรฐานว่าจ้างปลูกสร้างอาคาร ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้จัดทำขึ้น 2)หนังสือสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านร่างโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 3)หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ